Hållbarhet

Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Hållbarhet

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Vi ska vara föregångare och se vår del av helheten

Plusfastigheter ska vara en föregångare på miljöområdet och arbeta målmedvetet för ekologisk hållbarhet genom att förebygga och åtgärda miljöproblem. Ekologisk hållbarhet är nödvändigt för miljön och ger ett stort mervärde för människors livskvalitet. Vi måste arbeta långsiktigt med alla tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekologiska, den sociala och den ekonomiska – eftersom de är varandras förutsättningar.

Vi ska skydda miljön och förebygga föroreningar till nytta för nästa generation

Vår målsättning driver oss framåt – Tillsammans ska vi minska vår miljöpåverkan, det som är bra idag är inte lika bra i morgon. Därför har vi högt uppsatta miljömål som vi följer upp för att ytterligare utveckla våra arbetssätt och verktyg för ständiga förbättringar på miljöområdet.

Vi ska inspirera och utbyta kunskap med andra

Genom att driva på utvecklingen och visa på goda exempel vill vi inspirera och underlätta för oss själva våra medarbetare, kunder och leverantörer med flera att minska sin miljöpåverkan. Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter att vi utbyter kunskap och utvecklar samarbete med andra aktörer i samhället.

Företagets Miljöpolicy beskriver vårt gemensamma synsätt på miljöarbetet. Våra dotterbolags egna miljökvalitetsmål beskriver vilket tillstånd vi vill att respektive bolag skall uppnå. Miljöprogrammet ger konkret vägledning om hur och vad vi ska göra för att nå våra miljökvalitetsmål. Miljörapporten följer upp miljötillståndet och visar hur det går med miljökvalitetsmålen i respektive bolag.